Regulamin


I Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym serwisie biura-magazyny-hale.pl zwanym dalej „Portalem”.
2. Wydawcą i Operatorem Portalu jest ALTAIS P.S.A.z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000929038 (dalej zwany „Wydawcą” lub „Operatorem”).
3. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady publikowania w Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą lub wynajmem nieruchomości;
b) zasady publikowania na stronach Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez osoby prawne lub osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą, budową lub wynajmem nieruchomości z rynku pierwotnego(w szczególności, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż, budowę nieruchomości dalej zwane „Ogłoszeniodawcami”;
c) zasady wysyłania przez osoby fizyczne korzystające z Portalu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej zwane „Użytkownikami”) informacji o zapotrzebowaniu oraz zapytań o oferty publikowane w Portalu.
4. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie wyjaśnione poniżej: ogłoszenie – oznacza czasową publikację w Portalu informacji o ofercie sprzedaży, kupna, najmu, wynajmu , produktów lub usług związanych z rynkiem nieruchomości.
5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE,
Usługa dodatkowa – usługa dodatkowa świadczona łącznie dla Ogłoszeniodawców i Użytkowników w Serwisie trix.com.pl na zasadach określonych w Regulaminie Usługi dodatkowej, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi dodatkowej, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu (w zakresie korzystania z Serwisu trix.com.pl).
Osoba fizyczna o której mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego – oznacza osobę fizyczną, zawierającą z Wydawcą umowę zlecenia bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Treść zamieszczanych w Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości, w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W opisach ofert nie mogą się znaleźć treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Operatorowi przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność publikowanych ofert. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy). Za treść publikowanych ofert oraz skutki podania informacji niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych, odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.
8. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych w Portalu, a także do umieszczania w obrębie treści oferty (bez ingerencji w jej treść) reklamy lub linka do strony partnera serwisu, która ze względu na swoją zawartość może być interesująca dla odbiorcy oferty, w tym reklamy lub strony pośredników finansowych, instytucji kredytowych, firm przewozowych lub podmiotów z branży wykończenia wnętrz.
9. Ogłoszeniodawcy przyjmują do wiadomości oraz wyrażają zgodę, że publikacja oferty na Portalu jest równoznaczna z upublicznieniem danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy podanych w ogłoszeniu, w celu umożliwienia doprowadzenia do transakcji. Ogłoszeniodawcy przyjmują do wiadomości oraz wyrażają zgodę na prowadzenie przez Operatora wszelkich działań reklamowych mających za przedmiot publikowaną ofertę lub oferty, przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów).
10. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników Portalu, w szczególności celowe podawanie w opisach ofert nieprawdziwych danych – np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert z innymi numerami w celu oznaczenia ich w portalu symbolem „Nowość” oraz wszelkie inne działania, które w opinii Operatora powodują pogorszenie jakości Portalu i jego opinii wśród Użytkowników, są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Operatora do odmowy publikacji ofert naruszających Regulamin, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy publikacji oferty w trybie natychmiastowym.
11. Podawanie danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy w innych polach opisu oferty niż specjalnie do tego przeznaczone lub zamieszczanie logo w miejscu przeznaczonym na zdjęcie nieruchomości jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Operatora do odmowy publikacji oferty.
12. Odpowiedzialność Operatora z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej oferty lub innych usterek technicznych, jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej przez Ogłoszeniodawcę za publikację oferty.
13. Korzystanie z dostępnych w Portalu usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione.
14. Operator nie odpowiada wobec Ogłoszeniodawcy za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów oraz osób fizycznych, o których mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: ALTAIS P.S.A., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub mailem na adres: info@trix.com.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub emailem, odpowiednio do trybu zgłoszenia, o sposobie jej załatwienia. Brak powiadomienia o sposobie rozpoznania reklamacji jest równoznaczny z jej pozytywnym załatwieniem.
II Zasady publikacji ofert przez Ogłoszeniodawców Portalu
1. Publikacja ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości oferowanych przez Ogłoszeniodawców Portalu dokonywana jest na podstawie umowy /zamówienia, zawieranej między Operatorem, a Ogłoszeniodawcą za pomocą poczty elektronicznej , telefonicznie, konsultanta serwisu. Umowa zlecenia zostaje zawarta w Katowicach, z chwilą uzgodnienia pomiędzy Stronami wszystkich warunków handlowych/ parametrów zlecenia. Wydawca przesyła Ogłoszeniodawcy potwierdzenie zawarcia umowy oraz egzemplarz umowy zawierający uzgodnione parametry zlecenia na wskazany przez Ogłoszeniodawcę adres poczty elektronicznej. Zawierając umowę zlecenia Ogłoszeniodawca potwierdza, że zna, rozumie i akceptuje warunki współpracy określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego, rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po 14 dniach od dnia zawarcia umowy zlecenia (termin przysługujący na odstąpienie od umowy), chyba że wyżej wymieniona osoba wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym jej terminem na odstąpienie od umowy.
2. Zawierając umowę zlecenia, Ogłoszeniodawca powierza Wydawcy przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych przez Ogłoszeniodawcę do Portalu, w celu wykonywania usług. Zawierając umowę zlecenia Ogłoszeniodawca potwierdza, że zna, rozumie i akceptuje zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych określone pod adresem www.trix.com.pl/zlecenie-dane-osobowe , których treść stanowi integralną część wszystkich aktywnych zleceń.
3. Zasady publikacji ofert uregulowane są w dziale Zasady ogólne niniejszego Regulaminu.
4. O ile umowa pomiędzy Operatorem, a Ogłoszeniodawcą nie stanowi inaczej, Ogłoszeniodawcy Portalu wyraża zgodę na promowanie przez Operatora publikowanych w Portalu ofert za pośrednictwem wszelkich innych mediów (prasa, radio, telewizja, inne), w tym na publikację ofert w serwisach Operatora prowadzonych w mediach społecznościowych, w tytułach prasowych i serwisach ogłoszeniowych podmiotów współpracujących z Operatorem (serwisach partnerskich), przy czym na potrzeby takiej publikacji, ogłoszenie może zostać redakcyjnie przystosowane do publikacji w tym innym medium, w tym np. poprzez jego skrócenie, zmianę formatowania i układu. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na dokonywanie zmiany sposobu przedstawiania oraz dokonywanie opracowań zdjęć i wizualizacji wchodzących w skład oferty w sposób nienaruszający ich integralności oraz przeznaczenia.
5. Dokonywanie opłat za publikację ofert Ogłoszeniodawców odbywa się na podstawie faktur VAT. Zawarcie umowy zlecenia na usługi jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Ogłoszeniodawcę , że jest aktywnym płatnikiem VAT, chyba, że w zleceniu Partner wyraźnie oświadczył inaczej. Faktury są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy. Faktury są przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Ogłoszeniodawcę w umowie zlecenia; udostępniane do pobrania w panelu administracyjnym Ogłoszeniodawcy lub doręczane w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na podany przez Ogłoszeniodawcę adres do korespondencji.
6. W przypadku nieterminowego opłacenia faktury przez Ogłoszeniodawcę, Operator naliczy odsetki w wysokości ustawowej za opóźnienie. W przypadku wystąpienia zaległości w opłacie faktur przekraczającej jeden miesiąc, Operatorowi przysługuje prawo: a) natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniodawcy, na podstawie wszystkich aktywnych zleceń, do czasu uregulowania zaległości.
7. Zmiana, uzupełnienie lub rozwiązanie umowy zlecenia następuje w takiej formie, w jakiej umowa została zawarta.
8. Na życzenie Ogłoszeniodawcy, Wydawca udostępnia egzemplarz umowy zlecenia w formie pisemnej. O ile umowa z Ogłoszeniodawcą nie stanowi inaczej, przesłanie umowy zlecenia w formie pisemnej nie zmienia zasad zawierania, uzupełniania i rozwiązywania zlecenia, określonych w niniejszym Regulaminie.
9. O każdym przypadku ograniczenia lub zawieszenia usług na rzecz Ogłoszeniodawcy, Wydawca zawiadamia Ogłoszeniodawcy e-mailem, najpóźniej w momencie, w którym ograniczenie lub zawieszenie staje się skuteczne. W przypadku, jeżeli stroną umowy zlecenia jest osoba fizyczna o której mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego, Wydawca powiadamia e-mailem o zamiarze ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług, zakreślając Ogłoszeniodawcy adekwatny termin do zaprzestania i usunięcia skutków naruszeń Regulaminu, uzasadniających zaprzestanie, zawieszenia lub ograniczenie usług. Zawieszenie, zaprzestanie lub ograniczenie świadczenia usług na rzecz wyżej określonej osoby, może nastąpić pod warunkiem bezskutecznego upływu tego terminu.
10. W przypadku gdy Wydawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich usług na rzecz danego Ogłoszeniodawcy, przekazuje temu Ogłoszeniodawcy e-mailem uzasadnienie tej decyzji, w terminie 30 dni przed dniem, z którym zakończenie usług staje się skuteczne. Okres powiadomienia określony powyżej nie ma zastosowania w przypadku, gdy Wydawca: a) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest zakończyć w całości usługi na rzecz danego Ogłoszeniodawcy, w sposób uniemożliwiający dotrzymanie terminu powiadomienia; b) odstępuje od Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; c) może wykazać, że Ogłoszeniodawcy wielokrotnie naruszył warunki korzystania z usług określone w Regulaminie, w szczególności, w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Wydawca przekazuje uzasadnienie decyzji bez zbędnej zwłoki.
11. W uzasadnieniu Wydawca wskazuje konkretne fakty lub okoliczności, w tym, treści ewentualnych powiadomień otrzymanych od osób trzecich, które doprowadziły do podjęcia przez Wydawcę decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług oraz wskazuje odpowiednie postanowienia Regulaminu określające podstawy podjęcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług.
12. Wydawca nie podaje uzasadnienia decyzji w przypadku, gdy wynika to z prawnego lub regulacyjnego obowiązku któremu podlega, lub w przypadku, gdy Wydawca może wykazać, że dany Ogłoszeniodawca wielokrotnie naruszył postanowienia Regulaminu, co skutkuje zakończeniem świadczenia usług w całości.
13. Ogłoszeniodawca ma prawo złożenia odwołania od decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług w trybie określonym w Regulaminie. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług Wydawca przywraca Ogłoszeniodawca, zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez Ogłoszeniodawcy z usług zanim ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.
14. Po zakończeniu umowy z Ogłoszeniodawcą , Wydawca nie zapewnia dostępu do informacji przekazanych lub wygenerowanych przez Ogłoszeniodawcę.
III. Zasady publikacji i zgłaszania ofert oraz zapytań za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach Portalu
1. Na stronach Portalu znajdują się formularze umożliwiające dokonanie następujących czynności:
a) opublikowanie w Portalu oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz oferty kupna lub najmu nieruchomości (publikacja),
b) wysłanie do Ogłoszeniodawcy zapytania o konkretną ofertę prezentowaną w Portalu (zapytanie o ofertę). Publikacja oferty (dotyczy Ogłoszeniodawców Portalu)
2. Publikacja oferty na stronach Portalu przez Ogłoszeniodawcę wymaga prawidłowego wypełnienia pól w formularzu „dodaj ofertę” lub „zgłoś czego szukasz”, dostępnym na stronach Portalu.
3. Po wypełnieniu formularza należy wnieść zgodną z aktualnym cennikiem opłatę za publikację oferty. Płatność może być dokonana kartą kredytową (płatniczą), e-przelewem, przekazem lub przelewem z dowolnego banku, przy czym skorzystanie z wybranego sposobu płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych dotyczących osoby dokonującej płatności, w celu potwierdzenia jej dokonania. Publikacja oferty w Portalu następuje po otrzymaniu potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji.
4. Umowa zlecenia publikacji oferty w Portalu wchodzi w życie z dniem dokonania w/w płatności i jest potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Ogłoszeniodawcę w formularzu zgłoszeniowym.
5. Czas oczekiwania na potwierdzenie prawidłowości płatności internetowej wynosi nie więcej niż 3 dni.
6. Publikacja oferty w Portalu automatycznie powoduje przesłanie tej oferty w celach informacyjnych do współpracujących z serwisem Użytkowników.
7. Okres publikacji oferty w Portalu wynosi 30, 60 lub 90 dni – zgodnie z wyborem dokonanym przez Ogłoszeniodawcę w momencie dodania oferty. Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie wycofać ofertę, klikając na link w mailu otrzymanym uprzednio jako potwierdzenie dodania oferty w Portalu.
8. Po upływie okresu publikacji oferta staje się nieaktywna i niewidoczna dla Użytkowników Portalu. Jeżeli Ogłoszeniodawca nie aktywuje jej w ciągu 90 dni, oferta zostanie usunięta z bazy.
9. Zgłaszając ofertę sprzedaży lub wynajmu Ogłoszeniodawca oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem zgłaszanej oferty albo jest uprawniony do dysponowania zgłaszaną nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego.
10. Jedna oferta publikowana w Portalu w dziale sprzedaży lub wynajmu może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości.
11. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pól formularza „dodaj ofertę” Operatorowi przysługuje prawo odmowy publikacji oferty lub jej usunięcia.
12. Użytkownik zgłaszający zainteresowanie ofertą kupna lub najmu może wyrazić zgodę na udostępnienie informacji o poszukiwanej przez niego nieruchomości/nieruchomościach, wraz z jego danymi, Ogłoszeniodawcy Portalu, Użytkownik otrzymuje email z powiadomieniem oraz danymi Ogłoszeniodawcy.
13. Zważywszy na starania Operatora zmierzające do eliminacji spamu z kont pocztowych Ogłoszeniodawców, w przypadku otrzymania przez Ogłoszeniodawcę niebędącego podmiotem profesjonalnym, na podany adres e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, że nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym w Portalu ogłoszeniem, a w szczególności której intencją jest skłonienie Ogłoszeniodawcy do zaprzestania korzystania z Portalu lub skłonienie go do korzystania z usług innej strony lub stron o charakterze zbliżonym do Portalu, Ogłoszeniodawca powiadomi o tym niezwłocznie Operatora przesyłając otrzymaną wiadomość na adres e-mail: bok@biura-magazyny-hale.pl. Ogłoszeniodawca upoważnia niniejszym Operatora do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Ogłoszeniodawcy celem zaniechania przez nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.
14. Użytkownik zainteresowany ofertą prezentowaną w Portalu może zgłosić zapytanie dotyczące tej oferty bezpośrednio do Ogłoszeniodawcy, za pomocą udostępnionej w Portalu funkcjonalności „zapytanie o ofertę”. W celu zainicjowania kontaktu z Ogłoszeniodawcą, Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić pola w formularzu dostępnym pod ofertą będącą przedmiotem zainteresowania i nacisnąć „wyślij”.
15. Skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności opisanej w punkcie 14 powyżej jest równoznaczne z przesłaniem przez niego informacji o zainteresowaniu ofertą, wraz z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika w udostępnionym formularzu, do Ogłoszeniodawcy publikującego daną ofertę.
16. Użytkownik zgłaszający zapytanie o ofertę zobowiązuje się nie wysyłać do Ogłoszeniodawcy publikującego daną ofertę informacji o charakterze reklamowym ani informacji handlowej, której intencją jest skłonienie Ogłoszeniodawcy do zaprzestania korzystania z Portalu lub skłonienie go do korzystania z usług innego serwisu o charakterze zbliżonym do Portalu.
17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność informacji przesyłanych przez Użytkowników za pomocą funkcjonalności „zapytanie o ofertę”. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych Użytkownika).
18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg kontaktów między Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą zainicjowanych przez Użytkownika za pomocą funkcjonalności dostępnych na Portalu.
IV. Opłaty za publikację ofert w Portalu
1. Wysokość opłat za publikację w Portalu ofert indywidualnych podana jest w cenniku.
2. W przypadku ofert indywidualnych zamieszczanych przez Ogłoszeniodawców, opłaty za publikację ogłoszeń są pobierane z góry. Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po 14 dniach od dnia zawarcia przez Ogłoszeniodawcę umowy (termin przysługujący Ogłoszeniodawcy – konsumentowi na odstąpienie od umowy), chyba że Ogłoszeniodawca wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy.
3. Opłata za publikację w Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez Ogłoszeniodawcę Portalu określona jest umowie.
4. Operator nie pobiera prowizji od transakcji zainicjowanych za pomocą Portalu.
5. Operatorowi przysługuje prawo zmiany zasad rozliczania abonamentów, wysokości ustalonej opłaty abonamentowej oraz opłat za usługi dodatkowe, jeżeli i w zakresie w jakim, jest to uzasadnione zmianami o charakterze prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności przez Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Portalu, lub zmianami oferty Operatora. O zmianach i o terminach rozpoczęcia ich obowiązywania Operator poinformuje Ogłoszeniodawcę drogą elektroniczną lub listowną z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Do momentu wejścia w życie nowych opłat, Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, a w przypadku gdy stroną umowy jest osoba fizyczna o której mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego – również prawo odstąpienia od umowy z dniem wejścia w życie nowych opłat. W czasie trwania okresu wypowiedzenia zachowują ważność dotychczasowe warunki współpracy. Niezłożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy uznaje się za akceptację zmiany wysokości opłat.
V. Zasady dodatkowego promowania ogłoszeń
1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt V Regulaminu, ogłoszenia są wyświetlane według kolejności zamieszczenia w Portalu i mogą być sortowane według kryteriów wybranych przez użytkowników Portalu (cena; lokalizacja; powierzchnia; rodzaj nieruchomości; rodzaj transakcji; aktualność ogłoszeń i inne; pełna lista kryteriów jest widoczna w Portalu). Wydawca w zakresie wybranych Portali udostępnia Ogłoszeniodawcom dodatkowe narzędzia promocji ogłoszeń – Podbicia i Wyróżnienia. Zastosowanie wyżej wymienionych narzędzi spowoduje wyświetlenie na wyższej pozycji ogłoszeń wyróżnionych (z uwzględnieniem sortowania według określonego kryterium), a następnie ogłoszeń nieposiadających wyróżnienia (z uwzględnieniem sortowania według określonego kryterium). Ogłoszenia posiadające taką samą wartość wybranego parametru są sortowane według daty i godziny ich dodania.
2. Wyróżnienia ogłoszenia można dokonać przez: wykupienie publikacji ogłoszenia w opcji obejmującej Wyróżnienie, oznaczenie ogłoszenia znacznikiem 'Wyróżnione’ w panelu administracyjnym Partnera.
3. Ogłoszenie posiadające status „Wyróżnione” prezentowane jest na liście wyników wyszukiwania na pozycji pierwszej w kolejności , o które zostało podbite oraz dodatkowo w sekcji „Ogłoszenia wyróżnione” . Ogłoszeniodawca może ponownie wyróżniać ogłoszenia objęte wyróżnieniem w odstępach co najmniej 24 godzin.
4. Podbicia ogłoszenia można dokonać poprzez dodatkową opłatę . Opłaty można dokonać przelewem on-line lub sms-em, przy czym skorzystanie z wybranego sposobu płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie Operatorowi danych osobowych dotyczących osoby dokonującej płatności, w celu potwierdzenia jej dokonania. Zakupione punkty podbić zachowują ważność przez 90 dni od daty zakupu.
5. Ogłoszenie posiadające status „Podbite” prezentowane jest na liście wyników wyszukiwania posortowanej automatycznie na pozycji odpowiadającej kwocie, o które zostało podbite.
6. Ogłoszenia na liście wyników wyszukiwania posortowanej automatycznie uporządkowane są malejąco wg daty podbicia, a w przypadku jednakowej daty malejąco wg czasu podbicia.
7. Okres ważności podbicia wynosi 7 dni. Okres ważności podbicia kończy się przed upływem 7 dni, jeżeli ogłoszenie zostanie wcześniej usunięte z bazy lub upłynie termin jego ważności.
8. Dla klientów pakietu Premium istnieje możliwość zamówienia banera trix.com.pl
9. Operator nie gwarantuje stałej pozycji wyróżnionego i/lub podbitego ogłoszenia na liście wyszukiwania. Pozycja ogłoszenia może ulec zmianie wskutek działań podejmowanych przez innych Ogłoszeniodawców.
10. Operator w zakresie wybranych Portali udostępnia Ogłoszeniodawcom i Użytkownikom możliwość składania zamówień na zewnętrzne banery reklamowe. Wszelkie reklamacje dotyczące produkowanych banerów będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 21 dni od daty dostarczenia reklamacji drogą mailową na adres bok@biura-magazyny-hale.pl. Zamówione banery nie podlegają zwrotowi.
11. Operator zastrzega sobie prawo do zmian graficznych w wyglądzie banerów, które mogą odbiegać od wizualizacji rozpowszechnianych w środkach masowego przekazu.
12. Liczba banerów gratis w abonamencie Premium 90 dni jest ograniczona.
VI. Regulamin korzystania z kodów promocyjnych
1. Wydawca w zakresie wybranych Portali oferuje możliwość korzystania z kodów promocyjnych.
2. Warunkiem korzystania z kodów promocyjnych jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
3. Kod promocyjny może być wykorzystany przez Ogłoszeniodawcę w procesie dodawania Ogłoszenia w celu jego publikacji w Portalu.
4. Prawidłowe użycie ważnego i aktualnego kodu promocyjnego skutkuje obniżeniem ceny wybranych usług oferowanych w Portalu.
5. Okres ważności kodu promocyjnego określa Operator Portalu. Ogłoszeniodawca otrzymuje informację o okresie ważności kodu promocyjnego jednocześnie z udostępnieniem kodu promocyjnego.
6. W celu wykorzystania kodu promocyjnego, Ogłoszeniodawca powinien wprowadzić kod promocyjny w formularzu dodawania Ogłoszenia, w polu znajdującym się w części „płatności” oraz wybrać przycisk „zatwierdź”.
7. Poprawne użycie ważnego kodu promocyjnego będzie skutkowało pojawieniem się w sekcji „podsumowanie” komunikatu o zmianie końcowego kosztu usługi, w ten sposób, że pod ceną naliczoną bez użycia kodu promocyjnego, wyświetlona zostanie cena promocyjna z uwzględnieniem kodu promocyjnego.
8. W przypadku nieprawidłowego użycia kodu, w szczególności, użycia kodu nieaktualnego, to jest, po upływie okresu ważności kodu lub kodu już wykorzystanego, Ogłoszeniodawca otrzyma komunikat o nieważności kodu promocyjnego.
9. Operator ponownie weryfikuje prawidłowość użycia kodu promocyjnego na stronie płatności -> przelewy24.pl. Jeżeli kod promocyjny utraci ważność do chwili realizacji płatności, Ogłoszeniodawca otrzyma komunikat błędu informujący o upływie okresu ważności kodu promocyjnego oraz o wysokości ceny należnej bez uwzględnienia kodu promocyjnego.
10. Wszelkie działania mające charakter celowego nadużycia systemu kodów promocyjnych lub prób obejścia systemu ograniczającego możliwości wielokrotnego użycia danego kodu ponad dostępny limit, mogą skutkować anulowaniem rabatu.
11. Korzystanie z kodów promocyjnych można łączyć z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Operatora.
12. Kod promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne świadczenia lub usługi dostępne w Portalu.
13. Niewykorzystany kod promocyjny przepada. Ogłoszeniodawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Operatora z tytułu niewykorzystanego kodu promocyjnego.
14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe Ogłoszeniodawców korzystających z kodów promocyjnych (imię, adres email, telefon) mogą być przetwarzane przez Operatora w celu realizacji usługi skorzystania z kodów promocyjnych.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
VII. Zasady odstąpienia od umowy (dotyczy Ogłoszeniodawców będących konsumentami oraz osób fizycznych, o których mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego)
1. Ogłoszeniodawcy- konsumentowi oraz Ogłoszeniodawcy będącemu osobą fizyczną o której mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Ogłoszeniodawca wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu.
2. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie lub w formie dokumentowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, zawierającego imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail Ogłoszeniodawcy oraz numer ogłoszenia lub zlecenia, którego dotyczy.
3. Ogłoszeniodawca powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ALTAIS P.S.A., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub mailem na adres: bok@biura-magazyny-hale.pl. Po wysłaniu przez Ogłoszeniodawcę przedmiotowego oświadczenia, ALTAIS P.S.A. niezwłocznie prześle na wskazany w oświadczeniu adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Usługi świadczone przez Operatora mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 jedynie na podstawie zgody wyrażonej przez Ogłoszeniodawcę.
5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Ogłoszeniodawca zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak będzie zobowiązany do poniesienia kosztów spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, dane osobowe Ogłoszeniodawcy zostaną usunięte w terminie określonym zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII punkt 12 Regulaminu.
VIII Polityka prywatności
1. W czasie korzystania z Portalu Użytkownik może być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak odmowa podania danych lub podanie błędnych danych osobowych, może skutkować brakiem dostępności niektórych usług lub funkcjonalności Portalu.
2. Szczegółowy opis celu, w którym dane osobowe są lub mogą być zbierane, pozostaje wskazany w treści klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Dane osobowe Użytkowników Portalu mogą być przetwarzane w celu: a) stałego monitorowania jakości usług świadczonych przez Operatora Portalu; b) przesyłania newslettera; c) przesyłania informacji marketingowych e-mailem lub SMS-em; d) przesyłania informacji handlowych e-mailem lub SMS-em; e) publikacji oferty; f) nawiązania kontaktu w sprawie umówienia spotkania z ekspertem kredytowym.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu w rozumieniu art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (dalej jako „RODO”), jest ALTAIS P.S.A. z siedzibą w Katowice, pod adresem Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Użytkownicy mogą wykonywać powyższe prawa w formie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres korespondencyjny Administratora wskazany powyżej, lub emailem na adres bok@biura-magazyny-hale.pl lub rodo@biura-magazyny-hale.pl
5. Użytkownik jednocześnie z zaznaczeniem właściwego pola wyboru oświadcza, że dane osobowe są zgodne z prawdą i dotyczą Użytkownika.
6. Podane dane osobowe mogą być zmieniane przez Użytkownika przy użyciu panelu użytkownika Portalu lub przed administrację Portalu na wniosek Użytkownika.
7. W przypadku niektórych usług, dane osobowe podane przez Użytkownika (Ogłoszeniodawcę) będą publicznie dostępne dla innych Użytkowników Portalu, chyba że Użytkownik zaznaczy inaczej.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opisy, opinie i komentarze Użytkowników, publikowane w Portalu. Pozostają one własnością ich autorów i mogą być zmodyfikowane lub usunięte na życzenie Użytkownika.
9. W przypadku niektórych usług, Administrator wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika powiadomienia o kolejnych etapach realizacji usługi. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z takich powiadomień.
10. Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Powyższe postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie instytucji, które są upoważnione do otrzymywania danych z mocy prawa.
11. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
12. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż termin przedawnienia roszczeń, jakie w związku z korzystaniem z usług oferowanych na Portalu mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług Portalu, okres przechowywania danych wynosi 24 miesięcy.
13. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika, narusza RODO.
14. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) RODO.
15. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem email: iod@biura-magazyny-hale.pl; rodo@biura-magazyny-hale.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych.
16. Administrator nie odpowiada za dane osobowe przesyłane przez Użytkowników za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio do Ogłoszeniodawców. Decyzja o wprowadzeniu danych do Portalu, wyborze Ogłoszeniodawcy, zakresie przesyłanych danych oraz zainicjowaniu przesłania danych do Ogłoszeniodawcy, pozostaje wyłącznie w gestii Użytkownika przesyłającego dane.
17. Wydawca nie udostępnia ogłoszeniodawcą danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z usług dostępnych w Portalu lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług (dalej jako „Dane”), z wyłączeniem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie.
18. Szczegółowe informacje o kategoriach Danych przetwarzanych przez Wydawcę oraz warunkach i zasadach dostępu do Danych, w tym w formie zagregowanej, jak również kategoriach podmiotów którym Dane mogą być przekazywane, zostały umieszczone w Polityce cookies i Informacji o ochronie danych, dostępnych na stronie Portalu. Polityka Cookies 17. Preferencje Użytkowników Portalu podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Polityką Cookies Portalu.
IX Postanowienia końcowe
1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Cennika, jeżeli i w zakresie w jakim, jest to uzasadnione zmianami o charakterze prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności przez Wydawcę, a także zmianami w strukturze lub w treści Portalu, lub zmianami oferty Wydawcy. O treści proponowanych zmian Użytkownicy zostaną poinformowani przez ich zamieszczenie na stronie https://www.biura-magazyny-hale.pl/regulamin przez okres co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany.
2. Ogłoszeniodawcy są zawiadamiani o treści proponowanych zmian Regulaminu emailem, z podaniem treści proponowanych zmian, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 15 dni przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 5 Regulaminu – zmiany zasad rozliczania abonamentów, wysokości ustalonej opłaty abonamentowej oraz opłat za usługi dodatkowe. Jeżeli jest to konieczne, aby umożliwić Ogłoszeniodawcą wprowadzenie dostosowań technicznych lub handlowych w celu dostosowania się do zmian, okres powiadomienia może zostać odpowiednio wydłużony, o czym Ogłoszeniodawcy zostaną powiadomieni wraz z informacją o zmianie.
3. W terminie 15 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu, Ogłoszeniodawcą przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z Wydawcą, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany, a w przypadku gdy stroną umowy jest osoba fizyczna o której mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego – również prawo odstąpienia od umowy, z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. W dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianie, Ogłoszeniodawca ma prawo, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zrezygnować z okresu powiadomienia określonego w ust. 2 powyżej.
4. Okres powiadomienia określony w ust. 2 powyżej nie ma zastosowania w przypadku, gdy:
a) Wydawca podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany warunków korzystania z Serwisu w sposób, który uniemożliwia dotrzymanie okresu powiadomienia;
b) zmiana jest uzasadniona koniecznością przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu, związanemu z ochroną usług, Użytkowników lub konsumentów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
5. Z zastrzeżeniem ust. 2-4 powyżej, zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie po upływie 15 dni od dnia ich ogłoszenia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem